×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more

gegli

آزاد 66

مراحل خواب

یکی از فراگیر ترین تصورات غلط در مورد خواب است که خواب فقط یک ماده در بدن ما "خاموش" را برای چند ساعت ، پس از آن توسط بدن ما "پشت در" زمانی که ما بیدار است. In short most of us think of sleep as a passive and relatively constant and unchanging process. به طور خلاصه بسیاری از ما از خواب به عنوان یک فرآیند منفعل و نسبتا ثابت و تغییرناپذیر فکر می کنم. In fact, sleep is a very active state. در واقع ، خواب یک کشور بسیار فعال است. Our bodies move frequently, as we roll about during the night, and, more importantly to the psychologist, our brain activity is even more varied than it is during the normal waking state. بدن ما حرکت های مداوم ، همانطور که ما در طول شب رول ، و ، مهم تر از آن به روانشناس ، فعالیت مغز ما این است که حتی متنوع تر از آن را در حالت عادی بیداری است. Before we begin talking about the characteristics of sleep it is useful to consider the tools researchers use to measure these stages of sleep. قبل از اینکه ما شروع به صحبت کردن در مورد ویژگی های خواب مفید است در نظر گرفتن ابزار محققان استفاده برای اندازه گیری این مرحله از خواب است.

Sleep Stages: Measures مراحل خواب : اقدامات

When a sleep researcher sets out to study the process of sleep he or she generally relies on three fundamental measures, as the basis for defining stages of sleep. هنگامی که یک محقق خواب مجموعه های خارج برای مطالعه روند خواب او به طور کلی در سه اقدامات اساسی متکی است ، به عنوان مبنایی برای تعریف مراحل خواب است. First, gross brain wave activity is considered, as measured by an electroencephalogram (EEG) . اول ، فعالیت امواج مغز ناخالص در نظر گرفته شده است ، به عنوان الکتروسفالوگرام (EEG) اندازه گیری است. This machine provides the summary of electrical activity from one area of the brain. این دستگاه فراهم می کند ، خلاصه ای از فعالیت الکتریکی را از یک منطقه ای از مغز است. Second, muscle tone is measured with a electromyogram (EMG) machine . دوم ، تون عضله با electromyogram (EMG) دستگاه اندازه گیری می شود. Third, eye movement is recorded via an electro-oculogram (EOG) . سوم ، حرکت چشم از طریق oculogram الکترو (EOG) ثبت است. As we will see, the EEG reading is the most important measure in differentiating between the stages, while the EMG and EOG are most important in differentiating rapid eye movement (REM) sleep from the other stages. همانطور که خواهیم دید ، خواندن EEG اندازه گیری مهم در افتراق بین مراحل است ، در حالی که EMG و EOG در افتراق خواب حرکت سریع چشم (REM) را از دیگر مراحل مهم ترین است.

Sleep Stages: Waking through Stage 2 خواب مراحل : از خواب بیدار شدن از طریق مرحله 2

( ( Figure 1 represents the relationship between sleep stages and EEG, EMG, and EOG patterns.) When awake, most people exhibit brain wave, (EEG) patterns that can be classified into two types of waves, beta and alpha. Beta waves are those associated with day to day wakefulness. شکل 1 نشان دهنده رابطه بین مراحل خواب و EEG ، EMG ، و الگوهای EOG) هنگامی که بیدار ، اکثر مردم نمایشگاه موج مغزی (EEG) الگوهای است که می تواند به دو نوع از امواج طبقه بندی امواج بتا ، بتا و آلفا است. کسانی که در ارتباط با بیداری روز به روز. These waves are the highest in frequency and lowest in amplitude, and also more desynchronous than other waves. این امواج در فرکانس بالاترین و کمترین میزان در دامنه ، و همچنین بیشتر desynchronous از امواج دیگر است . That is, the waves are not very consistent in their pattern. این امواج در الگوی خود بسیار سازگار نیست. This desynchrony makes sense given that day to day mental activity consists of many cognitive, sensory, and motor activities and experiences, and, thus, when awake, we are mentally desynchronous as well. این desynchrony را حس می کند با توجه به اینکه روز به روز فعالیت ذهنی متشکل از بسیاری از شناختی ، حسی ، و فعالیت های حرکتی و تجربه ، و ، بنابراین ، هنگامی که بیدار ، ما از نظر روحی نیز desynchronous. During periods of relaxation, while still awake, our brain waves become slower, increase in amplitude and become more synchronous . در طول دوره آرامش ، در حالی که هنوز بیدار ، امواج مغزی ما تبدیل به آهسته تر ، در دامنه را افزایش می دهد و تبدیل به بیشتر همزمان. These types of waves are called alpha waves . این نوع امواج به نام امواج آلفا است. For example, such brain waves are often associated with states of relaxation and peacefulness during meditation and biofeedback. به عنوان مثال ، امواج مغزی از جمله ، اغلب با حالت تمدد اعصاب و آرامش در هنگام مدیتیشن و بیوفیدبک همراه است. As we will see in future lessons, recent evidence indicates that activities that promote alpha wave activity, appear to have positive health benefits. همانطور که در درس های آینده ، شواهد اخیر نشان می دهد که فعالیت هایی که ترویج فعالیت موج آلفا ، به نظر می رسد که فواید سلامتی مثبت است.

The first stage of sleep is characterized by theta waves , which are even slower in frequency and greater in amplitude than alpha waves. مرحله اول خواب است امواج تتا ، که حتی کندتر در فرکانس و بیشتر در دامنه نسبت به امواج آلفا مشخص می شود . The difference between relaxation and stage 1 sleep is gradual and subtle. تفاوت بین آرامش و خواب از مرحله 1 است تدریجی و نامحسوس است. As the sleeper moves to stage 2 sleep theta wave activity continues, interspersed with two unusual wave phenomena. دارای جای خواب حرکت می کند ، به مرحله 2 خواب فعالیت درسایت تتا موج ادامه ، آمیخته با دو پدیده های موجی غیر معمول است. These phenomena, which occur periodically every minute or so, and are defining characteristics of stage 2 sleep, are termed sleep spindles and K complexes ( این پدیده ها ، رخ می دهد که به صورت دوره ای هر دقیقه یا بیشتر ، و تعریف ویژگی های مرحله 2 خواب ، خواب دوک و مجتمع K (نامیده می شوند Figure 2 ). شکل 2 ). The former is a sudden increase in wave frequency, and the latter is a sudden increase in wave amplitude. سابق یک افزایش ناگهانی در فرکانس موج است ، و دومی یک افزایش ناگهانی در دامنه موج است. Stages 1 and 2 are relatively "light" stages of sleep. مراحل 1 و 2 ، نسبتا "نور" مراحل خواب است. In fact, if someone is awoken during one of these stages, he or she will often report no being asleep at all. در واقع ، اگر کسی در یکی از این مراحل awoken ، او اغلب بدون خواب در گزارش.

Sleep Stages: Delta Sleep, REM, and the Sleep Cycle مراحل خواب : خواب دلتا ، REM ، و چرخه خواب

During a normal nights sleep a sleeper passes from the theta waves of stage 1 and 2, to the delta waves of stage 3 and 4. در طول شب طبیعی خواب دارای جای خواب از عبور از امواج تتا مرحله 1 و 2 ، به امواج دلتا از مرحله 3 و 4. Delta waves are the slowest and highest amplitude brain waves. امواج دلتا کمترین و بالاترین دامنه امواج مغزی است. There is no real division between stages 3 and 4 except that, typically, stage 3 is considered delta sleep in which less than 50 percent of the waves are delta waves, and in stage 4 more than 50 percent of the waves are delta waves. هیچ تقسیم واقعی بین مراحل 3 و 4 ، به جز آن وجود دارد ، به طور معمول ، مرحله 3 در نظر گرفته شده است دلتا خواب که در آن کمتر از 50 درصد از این امواج ، امواج دلتا و در مرحله 4 بیش از 50 درصد از این امواج ، امواج دلتا هستند. Delta sleep is our deepest sleep, the point when our brain waves are least like waking. خواب دلتا عمیق ترین خواب ، نقطه ای زمانی که امواج مغزی ما حداقل مثل بیداری است. Consequently, it is most difficult stage in which to wake sleepers, and when they are awakened they are usually sleepy and disoriented. در نتیجه ، آن را سخت ترین مرحله است که در آن از خواب بیدار خواب ، و زمانی که آنها بیدار آنها معمولا خواب آلودگی و گیجی است. Interestingly, delta sleep is when sleep walking and sleep talking is most likely to occur. جالب توجه است ، خواب دلتا این است که خواب راه رفتن و صحبت کردن در خواب است به احتمال زیاد به رخ می دهند.

Besides these four basic stages of sleep, another, unique, stage of sleep exists, REM. علاوه بر این چهار مرحله اساسی از این خواب ، یکی دیگر از منحصر به فرد ، مرحله ای از خواب وجود دارد ، REM است. This stage gets its name from the darting eye movements that accompany it (rapid eye movement), as indicated by the EOG. این مرحله می شود نام خود را از جنبش darting چشم که همراه آن (حرکت سریع چشم) ، EOG نشان داد. Interestingly, it is also characterized by a sudden and dramatic loss of muscle tone, which is measured by the EMG. جالب توجه است ، آن را نیز با از دست دادن ناگهانی و دراماتیک تون عضلانی ، که توسط EMG اندازه گیری مشخص می شود. In fact, the skeletal muscles of a person during REM sleep are effectively paralyzed. در واقع ، عضلات اسکلتی از یک فرد در خلال خواب REM به طور موثر در عرصهی نظری فلج کرده است. This stage is also, associated with a unique brain wave pattern too, in that during REM sleep a sleepers brain waves demonstrate characteristics that are similar to waking sleep, a combination of alpha, beta, and desynchronous waves (see این مرحله نیز ، همراه با یک الگوی مغز موج منحصر به فرد بیش از حد ، که در طی REM خواب امواج مغزی خواب نشان می دهد ویژگی های است که شبیه به خواب بیداری ، یک ترکیبی از آلفا ، بتا ، و امواج desynchronous (نگاه کنید به Figure 1 ). شکل 1 ). Most importantly to psychologists, this is the stage of sleep most associated with dreaming. مهمتر از روانشناسان ، این مرحله از خواب با خواب در ارتباط است. When a sleeper in a research lab begins to exhibit the physiological indices of REM sleep, and they are awakened, the great majority of the time they will report that they were having a vivid, story-like, dream. هنگامی که دارای جای خواب در آزمایشگاه تحقیقاتی شروع به نمایشگاه شاخص های فیزیولوژیکی خواب REM ، و آنها بیدار ، اکثریت بزرگ از زمان آنها گزارش خواهد داد که آنها را دارا بودند رویای واضح ، شبیه داستان ، است. During other stages, on the other hand, they normally do not report dreaming. در طول مراحل دیگر ، از سوی دیگر ، آنها به طور معمول انجام گزارش نمی خواب.

Interestingly enough, it was not until 1953, that Dement and Kleitman discovered that the fact that this unique stage of sleep was associated with dreaming. اندازه کافی جالب توجه ، آن را تا سال 1953 بود ، که Dement و Kleitman کشف کردند که این واقعیت است که این مرحله منحصر به فرد از خواب با خواب دیدن همراه بود. This was very exciting and profound to the researchers, since dreams were so important a subject in the study of psychology. این بسیار هیجان انگیز بود و عمیق به محققان ، از رویاهای بسیار مهم است موضوع مطالعه روانشناسی. Dement describes it as follows: Dement توصیف آن به شرح ذیل است :

The vivid recall that could be elicited in the middle of the night when a subject was awakened while his eyes were moving rapidly was nothing short of miraculous. فراخوان واضح است که می تواند مشخص در وسط شب وقتی که یک موضوع در حالی که چشم های او در حال حرکت بیدار بود به سرعت در حال چیزی کمتر از معجزه آسا بود. It [seemed to open] an exciting new world to the subjects whose only previous dream memories had been the vague morning-after recall. [به نظر می رسید برای باز کردن]... جهان های جدید هیجان انگیز برای افراد که تنها قبلی خاطرات رویای مبهم صبح و بعد فراخوان شده بود. Now, instead of perhaps some fleeting glimpse into the dream world each night, the subjects could be tuned into the middle of as many as ten or twelve dreams every night. در حال حاضر ، به جای شاید برخی از نگاهی اجمالی زودگذر را به عالم رویا هر شب ، افراد می توانند توان به وسط بسیاری به عنوان ده یا دوازده رویاهای هر شب کوک است.

(Dement, 1978, p. 37; quoted in Pinel, 1993) (Dement ، 1978 ، ص 37 ، به نقل از Pinel ، 1993)

In a normal night's sleep, a sleeper begins in stage 1, moves down through the stages, to stage 4, then back up through the stages, with the exception that stage 1 is replaced by REM, then the sleeper goes back down through the stages again. در خواب شب عادی است ، دارای جای خواب شروع می شود در مرحله 1 ، حرکت کردن را از طریق مراحل ، به مرحله 4 ، پس از آن به بالا و از طریق مراحل ، با استثنا که از مرحله 1 است توسط REM جایگزین دارای جای خواب می رود پشت پایین را از طریق مراحل دوباره. One cycle, from stage 1 to REM takes approximately ninety minutes. یک چرخه ، از مرحله 1 به REM ، حدود نود دقیقه طول می کشد. This cycle is repeated throughout the night, with the length of REM periods increasing, and the length of delta sleep decreasing, until during the last few cycles there is no delta sleep at all. این چرخه در طول شب تکرار با طول دوره REM افزایش و کاهش طول خواب دلتا ، تا در طی چند چرخه تاریخ و زمان آخرین خواب دلتا در همه وجود دارد. (

سه شنبه 11 آبان 1390 - 10:20:04 PM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم

آخرین مطالب


سکوت ......


راه استفاده از گوجه فرنگی برای زیبایی13


8 تکه لباسی که هر خانم باید داشته باشد+ مطلب کاربردی


مفيدترين روغن‌هاي گياهي براي انواع مختلف مو


فوت و فن‌های جذاب بودن را یاد بگیرید


میوه ای تابستانی که شما را خوش اخلاق می کند!


طنز: روش شکار شوهر در ایران


راار هایی برای دوست داشتن مردان بدقلق


اندیشه هاااااااااا


متن زیبا ارسالی یکی از دوستان خوب


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

273192 بازدید

7 بازدید امروز

65 بازدید دیروز

460 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2020 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Dr. Mohammad Hajarian

Powered by MainSystem